Tìm kiếm đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng có thể tìm kiếm chính xác và nhanh đề án trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Lãnh đạo Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (có liên quan) mới có quyền tìm kiếm đề án trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

1. Tìm kiếm nhanh

Bước 1.1. Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL>Tìm kiếm>Tìm kiếm nhanh" khi đó màn hình tìm kiếm hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn tìm kiếm theo chức năng sau:

- Từ khóa tìm kiếm: Bạn nhập từ bàn phím;

Bước 1.2. Bạn bấm vào nút "Tìm kiếm" được danh sách cần tìm;

Bước 1.3. Để Lưu danh sách vừa tìm được bạn bấm vào nút "Kết xuất excel", ngược lại bạn chọn nút "Thoát".

2. Tìm kiếm nâng cao

Bước 2.1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL>Tìm kiếm> Tìm kiếm nâng cao" khi đó màn hình tìm kiếm hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin cần tìm kiếm theo các trường sau:

- Nhóm đề án: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Tên đề án: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Đơn vị chủ trì: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím/ Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn đơn vị chủ trì;

- Trạng thái: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Thời gian: Bạn nhập trực tiếp bàn phím/ Bạn bấm vào biểu tượng tìm kiếm theo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;

- Lãnh đạo/ Chuyên viên xử lý: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím.

Bước 2.2: Bấm vào nút " Tìm kiếm " khi đó văn bản tìm được sẽ hiển thị như sau:

Bước 2.3: Để xuất file vừa tìm kiếm được bạn bấm vào nút "Kết xuất excel ", khi đó màn hình xuất file hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn bấm vào nút "Lưu tập tin" để lưu trữ file vừa được tìm kiếm dưới dạng Excel (đối với file vừa được triết xuất, bạn chỉnh sửa giống như một file excel thông thường).

Bước 2.4. Để thoát khỏi màn hình tìm kiếm nâng cao bạn chọn nút "Thoát".

 

Quay lại