Xem thông tin đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng xem thông tin chi tiết từng đề án trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Lãnh đạo Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng Bộ và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (có liên quan) mới có quyền xem thông tin đề án trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Xem mục ", màn hình hiển như sau:

 

Bước 3. Để thoát khỏi màn hình xem chi tiết đề án bạn chọn nút "Đóng".

 

Quay lại