Soạn thảo dự thảo văn bản

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng xây dựng dự thảo văn bản/ thành lập Ban Soạn thảo/ thành lập Tổ Biên tập trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (có liên quan) mới có quyền xây dựng dự thảo văn bản/ thành lập Ban Soạn thảo/ thành lập Tổ Biên tập trên hệ thống.

Bối cảnh:

Đơn vị chủ trì tổ chức soạn thảo Dự thảo và cập nhật tiến độ đầy đủ, chi tiết trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Tại màn hình để thực hiện các chức năng Cập nhật thông tin/ Sửa/ Xóa/ Kết thúc xử lý bạn thực hiện như sau:

Bước 3. Cập nhật thông tin

Bước 3.1. Bạn chọn liên kết "Cập nhật thông tin", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin sau:

- Nội dung tóm tắt : Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

Bước 3.2. Bạn chọn liên kết đính kèm tệp tin, khi đó màn hình hiển thị như sau:


Tại màn hình bạn bấm vào nút "Duyệt" để chọn tệp đính kèm, sau đó bấm nút "OK" lưu lại, nếu không ghi bạn bấm nút "Hủy".

Bước 4. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "OK", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

 

Quay lại