Hoàn chỉnh dự thảo đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (có liên quan) mới có quyền hoàn chỉnh dự thảo văn bản trên hệ thống.

Bối cảnh:

Đơn vị chủ trì hoàn chỉnh Dự thảo theo ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế và nhận xét của Văn phòng Bộ và chuyển Văn phòng Bộ trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Tại màn hình để thực hiện các chức năng Cập nhật thông tin/ Sửa/ Xóa/ Kết thúc, bạn thực hiện như sau:

Bước 3. Cập nhật thông tin

Bước 3.1. Bạn chọn liên kết "Cập nhật thông tin", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin sau:

- Nội dung tóm tắt : Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

Bước 3.2. Bạn chọn liên kết đính kèm tệp tin, khi đó màn hình hiển thị như sau:


Tại màn hình bạn bấm vào nút "Duyệt" để chọn tệp đính kèm, sau đó bấm nút "OK" lưu lại, nếu không ghi bạn bấm nút "Hủy".

Bước 3.3. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "Lưu lại ", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

Bước 4. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "OK", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

 

Quay lại