TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
NỘI DUNG
Hướng dẫn Lãnh đạo đơn vị chủ trì       Video
  Người dùng Lãnh đạo Bộ Tổ Thư ký Lãnh đạo VP Bộ P. Tổng hợp - VP Bộ P.Hành chính - VP Bộ Vụ Pháp chế Đơn vị chủ trì

Chức năng
 
1. Các chức năng chung
Video  
1.1. Đăng nhập
Video
1.2. Đăng xuất
Video
1.3. Tìm kiếm
Video
1.4. Xem thông tin đề án Video
2. Quy trình thao tác
Bước 1: Tạo đề án mới
Video            
Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện đề án
Video
           
Bước 3: Tổ chức soạn thảo Dự thảo và đánh giá tác động
Video
           
Bước 4: Tổ chức xin ý kiến Dự thảo
Video
           
Bước 5: Tổ chức Thẩm định nội bộ
Video
           
Bước 6: Tổ chức Thẩm tra Dự thảo
Video
         
Bước 7: Hoàn thiện Dự thảo
           
Bước 8: Chuyển Tổ Thư ký
Video
         
Bước 9: Trình Lãnh đạo Bộ
Video
         
Bước 10: Phê duyệt Dự thảo/Ký ban hành văn bản
             
- Ký ban hành văn bản (Đối với Thông tư)
Video
           
- Phê duyệt nội dung Dự thảo trước khi chuyển cơ quan có thẩm quyền
Video
           
Bước 11: Cập nhật thông tin xử lý của các cơ quan hữu quan/ Phát hành văn bản
               
- Số văn bản, ngày phát hành (Đối với Thông tư)
Video
           
- Cập nhật thông tin xử lý của các cơ quan có thẩm quyền
Video
           
Bước 12: Kết thúc đề án Video
           
3. Các thao tác đặc biệt khác
 
- Sửa thông tin mới cập nhật
Video
   
- Xóa thông tin mới cập nhật
Video
   
- Thay đổi kế hoạch/ nhân sự/ thời hạn thực hiện đề án
             
- Sửa thông tin đề án
Video
           
- Xóa đề án
Video
           
- Chuyển bước xử lý theo chỉ đạo
Video
           
- Ngừng theo dõi đề án:
               
+ Dừng thực hiện đề án (theo chỉ đạo)
             
+ Xác nhận hoàn thành đề án
             
- Báo cáo thống kê Video