Báo cáo thống kê

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng Tìm kiếm/ Thống kê - Báo cáo từng loại văn bản quy phạm pháp luật trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối Tượng thực hiện:

Người sử dụng là Lãnh đạo Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng Bộ và đại diện Vụ Pháp chế mới có quyền thống kê báo cáo trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Báo cáo thống kê>Văn bản QPPL", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn lựa chọn nội dung cần thống kê sau:

- Chọn nội dung báo cáo: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Thời gian thực hiện: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn ngày bắt đầu đến ngày kết thúc/ Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Nhóm đề án: Bạn lựa chọn trực tiêp từ hệ thống;

- Đơn vị chủ trì: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn;

- Trạng thái: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống.

Bước 2. Để xem báo cáo trước khi in, bạn chọn nút "Xem báo cáo", khi đó màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn bấm vào các đường liên kết "Click Here" để xem chi tiết từng đề án.

Bước 3. Để in báo cáo, bạn chọn nút "In báo cáo", khi đó màn hình hiển thị như sau:

- Để tiến hành in trực tiếp báo cáo trên hệ thống, bạn chọn nút "In";

- Để lưu bao cáo (chỉnh sửa) bạn bấm liên kết "Kết xuất excel";

- Để quay lại trang báo cáo thống kê bạn bấm liên kết "Quay lại".

Quay lại