Kết thúc đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng kết thúc đề án Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp và Đơn vị chủ trì mới có quyền sửa thông tin đề án đã được cập nhật trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Bước 3. Kết thúc xử lý

Để kết thúc xử lý, bạn bấm vào liên kết "Kết thúc", hệ thống thông báo tới người sử dụng một hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn kết thúc bước xử lý đề án này không?", bạn chọn nút "OK", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

Bước 4 . Để thoát khỏi màn hình kết thúc xử lý đề án bạn bấm nút "Thoát".