Sửa thông tin mới cập nhật

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng sửa thông tin đề án mới được cập nhật lên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp và Đơn vị chủ trì mới có quyền sửa thông tin đề án đã được cập nhật trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Bước 3. Sửa thông tin vừa được cập nhật

Bước 3.1. Bạn chọn nút "Sửa" màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập các thông tin cần sửa sau:

- Nội dung tóm tắt : Bạn sửa trực tiếp từ bàn phím;

- Tệp đính kèm: Bạn có thể xóa đi và chọn lại tệp đính kèm trên hệ thống;

Bước 3.2. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "Lưu lại ", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

Bước 4 . Để thoát khỏi màn hình sửa thông tin bạn bấm nút "Thoát".

 

Quay lại