Xóa thông tin mới cập nhật

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng xóa thông tin đề án mới được cập nhật lên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp và Đơn vị chủ trì mới có quyền sửa thông tin đề án đã được cập nhật trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Bước 3. Xóa thông tin vừa được cập nhật

Bước 3.1. Bạn chọn nút "Xóa" hệ thống thông báo tới người sử dụng một hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn xóa thông tin này không?".

Bước 3.2. Để xóa thông tin bạn chọn nút "OK" ngược lại bạn chọn nút "Cancel".

Bước 3. Để thoát khỏi màn hình xóa thông tin bạn bấm nút "Thoát".

 

Quay lại