Dừng thực hiện đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng dừng xử lý công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền dừng thực hiện đề án trên hệ thống.

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế sẽ dừng thực hiện đề án khi đề án không cần phải thực hiện.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3Bạn chọn liên kết "Dừng thực hiện " màn hình hiển thị như sau:

 

Tại màn hình bạn cung cấp các thông tin sau:

- Ghi chú: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Gửi email đến người nhận việc:Nếu bạn lựa chọn ô này hệ thống sẽ gửi email thông báo tới người nhận việc thông qua địa chỉ Email của Bộ.

Bước 4. Để lưu thông tin vừa nhập bạn nhấn nút "Đồng ý". Sau khi thao tác dữ liệu thành công, hệ thống hiển thị thông báo tới người sử dụng "Bạn đã dừng công việc thành công", ngược lại bạn chọn nút "Quay lại".

 

Quay lại