Lập kế hoạch

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng lập kế hoạch cho đề án trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền lập kế hoạch trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế lập kế hoạch triển khai đề án trên hệ thống.

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3. Bạn chọn liên kết "Lập kế hoạch" màn hình hiển thị như sau:

 

Tại màn hình bạn cung cấp các thông tin sau:

- Tổ chức soạn thảo Dự thảo: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian tổ chức dự thảo;

- Tổ chức xin ý kiến và Đánh giá tác động: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian xin ý kiến và đánh giá tác động;

- Tổ chức thẩm định nội bộ: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian thẩm định nội bộ;

- Thẩm tra hồ sơ: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian thẩm tra hồ sơ;

- Hoàn chỉnh Dự thảo: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian hoàn chỉnh dự thảo;

- Chuyển tổ Thư ký: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian chuyển tổ thư ký;

- Trình Lãnh đạo Bộ: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian trình lãnh đạo;

- Phê duyệt nội dung: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian phê duyệt nội dung;

- Chuyển phê nội dung: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian chuyển phê duyệt nội dung;

- Chuyển cơ quan có thẩm quyền: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn thời gian chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4 : Để lưu tất cả các thông tin vừa nhập bạn bấm vào nút "Đồng ý ". Ngược lại bạn chọn nút "Quay lại".

 

 

Quay lại