Thay đổi thời hạn

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng thay đổi thời hạn công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền thay đổi thời hạn trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế thay đổi thời hạn thực hiện đề án trên hệ thống khi có yêu cầu.

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3. Bạn chọn liên kết "Thay đổi thời hạn", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập các thông tin thay đổi thời gian kết thúc công việc.

- Thời hạn kết thúc công việc: Bạn lựa chọn biểu tượng để thay đổi thời gian/ Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Ghi chú: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Gửi mail đến người nhận việc: Nếu bạn lựa chọn ô này hệ thống sẽ gửi email thông báo tới người nhận việc thông qua địa chỉ Email của Bộ.

Bước 4: Để lưu thông tin vừa thay đổi bạn nhấn nút "Đồng ý". Sau khi dữ liệu thành công, hệ thống hiển thị thông báo tới người sử dụng "Bạn đã thay đổi thời hạn thành công".

Quay lại