Chuyển bước thực hiện

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng chuyển bước thực hiện công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền chuyển bước thực hiện trên hệ thống.

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế sẽ chuyển bước thực hiện khi có yêu cầu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3. Bạn chọn liên kết "Chuyển bước xử lý", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin sau:

- Chọn bước để tiến hành chuyển: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Ghi chú: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

Bước 4. Để lưu thông tin vừa thay đổi bạn bấm nút "Xác nhận". Ngược lại bạn chọn nút "Quay lại".

 

Quay lại