Sửa đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng sửa đề án trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền sửa đề án trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Sửa khoản mục" màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn cung cấp các nội dung cần chỉnh sửa sau:

- Nhóm đề án (trường bắt buộc): Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Tên đề án (trường bắt buộc): Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Mô tả chi tiết đề án: Bạn nhập từ bàn phím;

- Lãnh đạo Bộ phụ trách (trường bắt buộc): Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn/ Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím (theo địa chỉ email đăng nhập);

- Thời gian bắt đầu (trường bắt buộc): Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn ngày bắt đầu/ Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Thời gian kết thúc (trường bắt buộc): Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn ngày kết thúc/ Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Mức độ ưu tiên: Bạn lựa chọn trực tiếp từ hệ thống;

- Đơn vị chủ trì (trường bắt buộc): Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn, ngược lại bạn chọn biểu tượng xóa trên màn hình;

- Chuyên viên xử lý: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Bộ chủ trì xử lý: Bạn lựa chọn trên hệ thống.

- Đính kèm tệp tin: Bạn bấm vào liên kết "Đính kèm tệp tin " màn hình được hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn bấm vào nút "Browse" để chọn tệp đính kèm, sau đó bấm nút "OK" lưu lại, nếu không ghi bạn bấm nút "Hủy".

Bước 3: Bấm nút "OK" ghi lại các thông tin vừa nhập, ngược lại bạn chọn nút "Hủy".:

 

 Quay lại