Thay đổi nhân sự

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng thay đổi đối tượng nhận công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền thay đổi nhân sự trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế thay đổi nhân sự thực hiện đề án trên hệ thống khi có yêu cầu.

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3. Bạn chọn liên kết "Thay đổi nhân sự", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin cần thay đổi sau:

- Đơn vị chủ trì xử lý: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn đơn vị chủ trì xử lý, nếu không chọn bạn chọn "Xóa";

- Đơn vị phối hợp xử lý: Bạn bấm vào biểu tượng để lựa chọn đơn vị phối hợp xử lý, nếu không chọn bạn chọn "Xóa";

- Ghi chú: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Gửi email thông báo đến người nhận việc: Nếu bạn chọn ô này hệ thống sẽ gửi email thông báo đến người nhận việc.

Bước 4. Để lưu thông tin vừa thay đổi bạn chọn nút "Đồng ý". Sau khi dữ liệu thành công, hệ thống hiển thị thông báo tới người sử dụng "Bạn đã thay đổi nhân sự thành công", ngược lại bạn chọn nút "Quay lại".

 

Quay lại