Xác nhận hoàn thành

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng kết thúc xử lý công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền xác nhận hoàn thành công việc trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bối cảnh:

Vụ Pháp chế xác nhận kết thúc đề án trên hệ thống khi đề án chấm dứt ngừng hoạt động.

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý" màn hình được hiển thị như sau:

Bước 3. Bạn chọn liên kết "Xác nhận hoàn thành" màn hình hiển thị như sau:

 

Tại màn hình, thông tin cần xác nhận kết thúc một công việc như sau:

- Kết quả xử lý:

+ Nếu công việc hoàn thành, bạn chọn nút "Hoàn hành", ngược lại bạn chọn nút "Không hoàn thành";

- Ghi chú: Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

- Gửi email đến người nhận việc: Nếu bạn lựa chọn ô này hệ thống sẽ gửi email thông báo tới người nhận việc thông qua địa chỉ Email của Bộ.

Bước 4. Để lưu tất cả các thông tin vừa nhập bạn chọn nút "Xác nhận", ngược lại bạn chọn nút "Quay lại ".

 

Quay lại