Xóa đề án

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng xóa đề án trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Vụ Pháp chế và người được ủy quyền mới có quyền xóa đề án trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL", bấm vào biểu tượng của đề án cần xử lý, màn hình hiển thị như sau:

Bước 2:  Bạn chọn liên kết "Xóa" hệ thống thông báo tới người sử dụng một hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn xóa biểu tượng này không?".

 

Bước 3: Để xóa đề án bạn bấm nút "OK", ngược lại bạn chọn "Hủy bỏ".

 

Quay lại