Đến tháng 10
Bộ Khoa học và Công nghệ
đã giải quyết
86,88%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật đến hết ngày: 27/10/2020
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2020)