Đến tháng 4
Bộ Khoa học và Công nghệ
đã giải quyết
92,69%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật đến hết ngày: 17/4/2021
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2021)