Đến tháng 10
Bộ Khoa học và Công nghệ
đã trao đổi
9.749
văn bản qua mạng giữa 20 đơn vị
(Tự động cập nhật đến hết ngày: 27/10/2020
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2020)