Đến tháng 1
Bộ Khoa học và Công nghệ
đã trao đổi
11.914
văn bản qua mạng giữa 20 đơn vị
(Tự động cập nhật đến hết ngày: 18/1/2021
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2021)