Đến tháng 4
Bộ Khoa học và Công nghệ
đã trao đổi
6.802
văn bản qua mạng giữa 20 đơn vị
(Tự động cập nhật đến hết ngày: 17/4/2021
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2021)